Najlepsze lakiery hybrydowe i akcesoria do paznokci - Black Pearl
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu

❤️ Zarejestruj się, i skorzystaj z 5% rabatu na pierwsze zakupy ❤️

Regulamin Konkursu

REGULAMIN: 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu  "Jesienny Bukiet " zwanym dalej jako “Konkurs”.

 

2. Organizatorem Konkursu jest , BlackBear Michał Karpowicz ul. Klaudyny 36/51 01-684 Warszawa , NIP: 1181706252 zwanym dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród dla laureatów Konkursu jest Organizator. 

 

4. Konkurs będzie opublikowany na profilu Instagram https://www.instagram.com/blackpearlnails/ , a warunkiem uczestnictwa jest obserwacja profilu, polubienie postu konkursowego oraz zaproszenie 3 osób w komentarzu.

 

5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

 

§2 Czas trwania Konkursu

 

1. Konkurs odbywa się w terminie od 02.10.2023 r. do 06.10.2023 r. do godziny 23.59.

 

2. Wyniki zostaną ogłoszone w dn. 09.10.2023 r. o godz. 12:00 na instastory na https://www.instagram.com/blackpearlnails/

 

§3 Uczestnictwo w Konkursie

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada konto w serwisie Instagram.

 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

3. Uczestnik może z jednego Profilu w Serwisie Instagram wstawić maksymalnie 2 komentarze do udziału w Konkursie.

 

4. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.

 

§4 Zasady uczestnictwa.

 

1.Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 

Obserwować profil na Instagramie Black Pearl 

Polubić post konkursowy,

Zaprosić 3 osoby w komentarzu.

 

2.Uczestnik przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawda autorskie do publikowanej historii. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za poniesione przez Organizatora i Fundatora szkody. W przypadku sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

 

3.Uczestnik oświadcza, że udziela nieodpłatnej licencji obejmującej wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego publikowanych treści pod postami marki przez Organizatora i Fundatora na wszystkich znanych polach eksploatacji.

 

§5 Wyłonienie zwycięzcy i nagrody

 

1.Jury wyłoni 3 Laureatów Konkursu, biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

 

2.W skład Jury wejdą osoby wybrane przez Organizatora.

 

3.Nagrodami są zestawy produktów ufundowanych przez Organizatora. 

 

4.Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywców nagród wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

5.Wyniki będą ogłoszone na Instastory profilu https://www.instagram.com/blackpearlnails/

6.Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Konkursie w terminie określonym w § 2 Regulaminu, tym samym Organizator nie uwzględni zgłoszeń zarejestrowanych po upływie terminu trwania Konkursu.

7.Nagrodami w konkursie są trzy zestawy lakierów:

1 zestaw – 4 lakiery : 134 Cheerful Chestnut , 135 Salted Caramel, 136 Burnt Sienna, 137 Milky Honey o wartości  159,96 PLN.

2 zestaw – 5 lakierów : 134 Cheerful Chestnut , 135 Salted Caramel, 136 Burnt Sienna, 137 Milky Honey oraz Base Super Strong o wartości  207,95 PLN.

3 zestaw – 6 lakierów : 134 Cheerful Chestnut , 135 Salted Caramel, 136 Burnt Sienna, 137 Milky Honey , Base Super Strong oraz Top Super Glossy o wartości 255,94 PLN.

 

§6 Odbiór nagrody

1. Laureat w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników powinien  zgłosić się w wiadomości prywatnej na https://www.instagram.com/blackpearlnails/ , podając imię, nazwisko, adres , adres mailowy oraz nr telefonu. 

 

2. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

 

3. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie.

 

4. W celu wysyłki nagrody Laureat zobowiązany jest podać imię, nazwisko, pełny adres , adres mailowy oraz nr telefonu.

5. Nagroda jest wysyłana tylko na terenie Polski.

 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w wiadomości, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody.

 

7. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora pod adresy wskazane przez zwycięzców w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie 14 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§7 Reklamacje

 

1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie elektronicznej w terminie do 14 dni od daty publikacji listy zwycięzców.

 

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

 

4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w formie elektronicznej, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

§8 Dane osobowe

 

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, póz 926 z późn. zm.)

 

2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i prawo ich poprawiania jak również do ich usunięcia.

 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

 

4. Dane osobowe podane dobrowolnie przez uczestników Konkursu nie zostaną przekazane w jakiejkolwiek formie platformie Instagram.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

 

2.Organizator i Fundator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 3 dni wcześniej, poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora lub w Serwisie.

 

3.Konkurs jest finansowany ze środków Organizatora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

4.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Instagram. Uczestnik zwalnia Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

 

5.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227).

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl